Fotozáťaž

Súťaž o najlepšiu fotografiu

Cieľ
 
Informovať o problematike environmentálnych záťaží prostredníctvom fotografických snímok a prispieť tak k zvyšovaniu povedomia o rizikách a význame riešenia tohto problému. 

Pravidlá

 • Do súťaže sa môžu zapojiť všetci členovia hráčskych skupín, registrovaných na portáli školskej hry www.enviroza.sk.   
 • V každom školskom roku sú vyhlásené dve kolá súťaže (jesenné a jarné) s rôznymi témami.
 • Každý hráč (žiak, študent, učiteľ) môže do súťaže prihlásiť maximálne 5 fotografií na vyhlásenú tému v jednom kole. Fotografie môžu aj nemusia na seba tematicky nadväzovať a tvoriť sériu. Do súťaže nemôžu byť opätovne prihlásené fotografie z predošlých kôl!
 • Hráči môžu prihlasovať svoje fotografie priebežne počas obdobia stanoveného v harmonograme. Po jeho uplynutí je spustené verejné hlasovanie (on-line hlasovanie na webovom portáli hry a Facebook Like).
 • Organizátor má právo vylúčiť fotografiu zo súťaže, ak nespĺňa pravidlá súťaže, porušuje autorský zákon alebo narúša etický kódex.
 • Organizátor má právo s uvedením autorstva používať fotografie prihlásené do súťaže na nekomerčné účely (vzdelávacie a propagačné materiály).

Postup

 • Fotografie prihlasuje hráč vo svojom užívateľskom konte – na stránke Informuj, v časti Fotozáťaž.
 • Po vyplnení on-line formulára a vložení fotografie  hráč klikne na políčko „Autorizovať“. Fotografia je zaslaná učiteľovi, ktorý skontroluje súlad s pravidlami súťaže a vypublikuje fotografiu do verejnej časti portálu.

Technické požiadavky
 
Do súťaže môžu byt prihlásené fotografie vo formátoch .jpg, .bmp, .tiff .tif, v minimálnej veľkosti 1 MB a maximálnej 3 MB.
 
Hodnotenie
 
Hodnotenie prihlásených fotografií prebieha na dvoch úrovniach:
 
 • Verejné hlasovanie – prebieha on-line na webovom portáli hry a prostredníctvom Facebook Like podľa stanoveného harmonogramu. Po jeho ukončení je zostavené pradie 10 fotografií s najväčším počtom hlasov. 
 • Odborná porota – hodnotenie 5-člennou porotou zloženou z odborných pracovníkov SAŽP sa uskutoční po ukončení on-line hlasovania. Porota vyberie jednu fotografiu na základe týchto kritérií: a) cieľ a téma súťaže, b) umelecké stvárnenie. Porota môže vybrať aj fotografie, z ktorých sa zostaví putovná výstava.

Bodovanie
 
 • Hráči, ktorých fotografie sa vo verejnom hlasovaní umiestnili v prvej desiatke, získavajú body pre svoju hráčsku skupinu podľa tejto tabuľky:
Umiestnenie 1. miesto 2. miesto 3. miesto 4. miesto 5. miesto 6. miesto 7. miesto 8. miesto 9. miesto 10. miesto
Počet bodov 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 • Hráč, ktorého fotografiu vybrala odborná porota, získava Cenu poroty – 10 bodov pre svoju hráčsku skupinu a vecnú cenu, ktorá mu bude zaslaná poštou.


Štatút súťaže 2015/2016 - PDF

Súťažné kolá

Téma

Odkazy z Envirózy
 

Príslovie hovorí, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Pokúste sa preto prostredníctvom fotky odkázať svojim známym, čo ste počas mapovania v Enviróze zažili, čo vás zaujalo, čo naopak šokovalo. Váš odkaz môže upozorniť na konkrétny environmentálny problém alebo apelovať na správanie ľudí k životnému prostrediu. Spôsob akým zakomponujete svoj odkaz do fotografie už ponechávame na vás.

Harmonogram
 
Vyhlásenie súťaže 25. marec 2015
Prihlasovanie fotografií na portáli www.enviroza.sk 25. marec 2015  – 31. máj 2015
Verejné hlasovanie 1. - 7. jún 2015
Zasadnutie poroty, vyhlásenie výsledkov
a udelenie bodov
jún 2015
 
Vyhodnotenie

Do 2. kola súťaže bolo v školskom roku 2014/2015 prihlásených 87 fotografií od 33 autorov. Hodnotenie fotografií sa uskutočnilo v zmysle platného štatútu súťaže na dvoch úrovniach:

1. Vo verejnom hlasovaní na webovom portáli hry a na sociálnej sieti facebook získali hlasy všetky prihlásené fotografie. Po ukončení hlasovania bolo zostavené poradie 10 fotografií s najväčším počtom hlasov. Najviac hlasov (157) a zároveň najviac bodov pre svoju hráčsku skupinu (10) získala fotografia s názvom Toto nechceme! od Vanessy Olekšákovej z hráčskej skupiny Snežienky (Základná škola s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad).

2. Odborná porota sa pre veľký počet kvalitných fotografií rozhodla spraviť výnimku a udeliť dve rovnocenné Ceny poroty: 1. Patrikovi Vyhnálikovi z hráčskej skupiny EKOEKONÓMOVIA (Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra) za fotografiu Sme takí bohatí, aby sme takto plytvali? a 2. Renate Vrankovej z hráčskej skupiny Greenpeaces (Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany) za fotografiu Radšej lastovičky.

Obaja autori víťazných fotografií získavajú Cenu poroty – 10 bodov pre svoju hráčsku skupinu, diplom a vecnú cenu, ktorá im bude zaslaná poštou.

Štatút súťaže 2014/2015

Protokol o vyhodnotení – záznam z hodnotenia, rozdeľovník bonusových bodov z verejného hlasovania.

Tlačová správa – 11. 6. 2015, zdroj: SAŽP


Téma

Envirózová selfie
 

Enviróza nie je len o environmentálnych záťažiach, ale aj o vás – hráčoch. V teréne hľadáte indície, mapujete a dokumentujete tieto „čierne“ miesta na mape Slovenska. Radi by sme vás videli v akcii a trochu viac vás spoznali. Pošlite nám svoju envirózovú selfie, individuálnu alebo skupinovú, a predstavte sa nám.

Harmonogram
 
Vyhlásenie súťaže 29. september 2014
Prihlasovanie fotografií na portáli www.enviroza.sk 29. september 2014  – 15. december 2014
Verejné hlasovanie 17. december 2014 - 31. január 2015
Zasadnutie poroty, vyhlásenie výsledkov
a udelenie bodov
február 2015
 
Vyhodnotenie

Do 1. kola súťaže bolo v školskom roku 2014/2015 prihlásených 15 fotografií od 14 autorov. Hodnotenie fotografií sa uskutočnilo v zmysle platného štatútu súťaže na dvoch úrovniach:

1. Vo verejnom hlasovaní na webovom portáli hry a na sociálnej sieti facebook získalo hlasy všetkých 15 fotografií. Po ukončení hlasovania bolo zostavené poradie 10 fotografií s najväčším počtom hlasov. Najviac hlasov (13 002) a zároveň najviac bodov pre svoju hráčsku skupinu (10) získala fotografia s názvom Sme tu?  od Barbary Bičárovej z hráčskej skupiny Snežienky (Základná škola s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad).

2. Odborná porota zasadala po ukončení verejného hlasovania. Najviac bodov od porotcov získala fotografia s názvom Príroda – najkrajší ateliér od autorky Karin Hostinskej z hráčskej skupiny Greenpeaces (Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany). Autorka víťaznej fotografie získava Cenu poroty – 10 bodov pre svoju hráčsku skupinu, diplom a vecnú cenu, ktorá jej bude zaslaná poštou.

Protokol o vyhodnotení – záznam z hodnotenia, rozdeľovník bonusových bodov z verejného hlasovania.

Tlačová správa – 23. 2. 2015, zdroj: SAŽP
Téma
 
Obyvatelia Envirózy
 
Znečistenie nepozná hranice. Znečistený vzduch a voda sa voľne pohybujú krajinou a neraz „zablúdia“ aj k nám. Ohrozujú domovy mnohých rastlinných a živočíšnych druhov. Niektoré z nich sa však dokážu prispôsobiť novým podmienkam a vyskytujú sa aj na miestach, kde by sme ich určite nehľadali. Všímajte si život v okolí environmentálnych záťaží. Zachyťte objektívom nemých obyvateľov týchto území a ich netradičné životné podmienky.
 
 
Harmonogram
 
Vyhlásenie súťaže 4. marec 2014
Prihlasovanie fotografií na portáli www.enviroza.sk 4. marec – 31. máj 2014
Verejné hlasovanie 1. jún – 15. jún 2014
Zasadnutie poroty, vyhlásenie výsledkov
a udelenie bodov
jún 2014
 
 Vyhodnotenie

Do súťaže bolo prihlásených 43 fotografií od 23 autorov. Hodnotenie fotografií sa uskutočnilo v zmysle platného štatútu súťaže na dvoch úrovniach:
 1. Vo verejnom hlasovaní na webovom portáli hry a na sociálnej sieti facebook získalo hlasy celkovo 28 fotografií. Po ukončení hlasovania bolo zostavené poradie 10 fotografií s najväčším počtom hlasov. Najviac hlasov (1 058) a zároveň najviac bodov pre svoju hráčsku skupinu (10) získala fotografia s názvom Aj starý dom môže zakvitnúť od Petry Adamkovičovej z hráčskej skupiny Greenpeaces (Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany).
 2. Odborná porota zasadala po ukončení verejného hlasovania a do užšieho výberu posunula 12 fotografií. Na základe hlasovania zvíťazila fotografia s názvom Vtáky v tŕní od Kristíny Bujňákovej z hráčskej skupiny Krúžok – Dobrovoľník – „Anjel“ (Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa). Autorka získava 3 body pre svoju hráčsku skupinu, diplom a vecnú cenu, ktorá jej bude zaslaná poštou.

Štatút súťaže 2013/2014

Protokol o vyhodnotení – záznam z hodnotenia, rozdeľovník bonusových bodov z verejného hlasovania, 12 fotografií v užšom výbere.

Tlačová správa – 23. 6. 2014, zdroj: SAŽP

Téma

Šokujúca Enviróza

Čo ťa počas Envirózy najviac šokovalo v pozitívnom alebo negatívnom zmysle? Je to obraz, ktorý sa ti naskytol priamo na lokalite s environmentálnou záťažou alebo zážitok, príhoda na ceste za ňou? Vyjadri svoje myšlienky či názory na tento problém vo fotografii a sprístupni ich očiam verejnosti. 
 
Harmonogram
 
Vyhlásenie súťaže 10. október 2013
Prihlasovanie fotografií na portáli www.enviroza.sk 10. október 2013  – 31. december 2013
Verejné hlasovanie január 2014
Zasadnutie poroty, vyhlásenie výsledkov
a udelenie bodov
február 2014
 
 
Vyhodnotenie

Do súťaže bolo prihlásených 22 fotografií od 12 autorov. Hodnotenie fotografií sa uskutočnilo v zmysle štatútu súťaže na dvoch úrovniach:
 1. Vo verejnom hlasovaní na webovom portáli hry a na sociálnej sieti facebook získalo hlasy celkovo 19 fotografií. Autori týchto fotografií získavajú body pre svoju hráčsku skupinu podľa tabuľky uvedenej v Protokole o vyhodnotení. Najviac hlasov a zároveň najviac bodov (10) získala fotografia s názvom Príroda sa nezaprie od Ivany Štefkovičovej z hráčskej skupiny Greenpeaces, Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany.
   
 2. Po ukončení verejného hlasovania zasadala 5-členná odborná porota, ktorá sa rozhodla oceniť fotografiu Pavla Faťuna zo Základnej školy s MŠ na Tajovského ulici v Poprade. Pavol Faťun získava 3 body pre svoju hráčsku skupinu, diplom a vecnú cenu, ktorá mu bude zaslaná poštou.

Štatút súťaže 2013/2014

Protokol o vyhodnotení – záznam z hodnotenia, rozdeľovník bonusových bodov z verejného hlasovania.

Tlačová správa - 18. 2. 2014, zdroj: SAŽP