Sci-fi

Súťaž o najlepší vedecko-fantastický príbeh

Cieľ
 
Informovať o problematike environmentálnych záťaží prostredníctvom vedecko-fantastického príbehu a prispieť tak k zvyšovaniu povedomia o rizikách a význame riešenia tohto problému. 
 
Pravidlá
 
 • Do súťaže sa môžu zapojiť členovia hráčskych skupín registrovaných na portáli školskej hry www.enviroza.sk.  
 • V každom školskom roku je vyhlásené jedno kolo súťaže.
 • Hráčska skupina môže do súťaže prihlásiť maximálne 3 sci-fi príbehy v jednom kole. Za každý prihlásený príbeh automaticky získava 1 bod.
 • Príbeh môže mať jedného alebo viac autorov, všetci autori príbehu však musia byť členmi hráčskej skupiny.
 • Hráči môžu prihlasovať svoje príbehy priebežne počas obdobia stanoveného v harmonograme. Po jeho uplynutí je spustené verejné hlasovanie (on-line hlasovanie na webovom portáli hry a Facebook Like).
 • Organizátor má právo vylúčiť príbeh zo súťaže, ak nespĺňa pravidlá súťaže, porušuje autorský zákon, narúša etický alebo morálny kódex.
 • Organizátor má právo s uvedením autorstva používať príbehy prihlásené do súťaže na nekomerčné účely (vzdelávacie a propagačné materiály).
 
Postup
 
 • Vedecko-fantastický príbeh prihlasuje hráč vo svojom užívateľskom konte – na stránke Informuj, v časti Sci-fi, prostredníctvom jednoduchého textového editora.
 • Po vyplnení on-line formulára a vložení príbehu hráč klikne na políčko „Autorizovať“. Príbeh je zaslaný učiteľovi, ktorý skontroluje súlad s pravidlami súťaže a vypublikuje príbeh do verejnej časti portálu.
 
Technické požiadavky
 
Obsah – príbeh má zodpovedať téme v danom kole súťaže a má mať črty vedecko-fantastického smeru (poskytovať obraz sveta budúcnosti, opierajúc sa o súčasné znalosti, vedecko-technické poznatky a predpoklady vývoja).
Žáner výber žánru je na autorovi (autoroch) príbehu. Môže ísť o veršovaný alebo neveršovaný príbeh, esej, bájku, poviedku, rozprávku alebo kombináciu rôznych žánrov.
Rozsah – približne 3 strany formátu A4 v závislosti od samotného príbehu a zvoleného žánru. 
 
Hodnotenie
 
Hodnotenie prihlásených príbehov prebieha na dvoch úrovniach:
 
 • Verejné hlasovanie – prebieha on-line na webovom portáli hry a prostredníctvom Facebook Like podľa stanoveného harmonogramu. Po jeho ukončení je zostavené pradie 10 príbehov s najväčším počtom hlasov. 
 • Odborná porota – hodnotenie 5-člennou porotou zloženou z odborných pracovníkov SAŽP prebieha po ukončení on-line hlasovania. Porota vyberie jeden príbeh na základe nasledovných kritérií: a) cieľ a téma súťaže, b) originalita myslenia a kreativita, c) vedomosti o téme, d) pointa príbehu. Porota môže vybrať aj príbehy, ktoré budú uverejnené v časopise Enviromagazín.
 
Bodovanie
 
 • Za každý prihlásený (vypublikovaný) vedecko-fantastický príbeh získava hráčska skupina automaticky 1 bod. V jednom kole súťaže (školskom roku) môže skupina prihlásiť maximálne 3 príbehy a získať maximálne 3 body.
 • Hráči, ktorých príbehy sa vo verejnom hlasovaní umiestnili v prvej desiatke, získavajú body pre svoju hráčsku skupinu podľa tejto tabuľky:
Umiestnenie 1. miesto 2. miesto 3. miesto 4. miesto 5. miesto 6. miesto 7. miesto 8. miesto 9. miesto 10. miesto
Počet bodov 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 • Hráč (hráči), ktorého príbeh vybrala odborná porota, získava Cenu poroty – 10 bodov pre svoju hráčsku skupinu a vecnú cenu, ktorá mu bude zaslaná poštou.
 

ŠTATÚT SÚŤAŽE 2014/2015 - PDF

Súťažné kolá

Téma
 
Stopercentná recyklácia
 
Harmonogram
 
Vyhlásenie súťaže 26. január 2015
Prihlasovanie sci-fi príbehov na portáli www.enviroza.sk 26. január 2015 – 30. apríl 2015
Verejné hlasovanie 4. máj – 17. máj 2015
Zasadnutie poroty, vyhlásenie výsledkov
a udelenie bodov
máj 2015
 

Vyhodnotenie

Do súťaže bolo v školskom roku 2014/2015 prihlásených 15 sci-fi príbehov od 19 autorov a 5 hráčskych skupín. Hodnotenie sci-fi príbehov sa uskutočnilo v zmysle platného štatútu súťaže na dvoch úrovniach:
 1. Verejné hlasovanie prebiehalo on-line na webovom portáli hry a na sociálnej sieti facebook podľa harmonogramu súťaže. Po jeho ukončení bolo zostavené poradie 10 sci-fi príbehov s najväčším počtom hlasov. Najviac hlasov (2 411) a zároveň najviac bodov pre svoju hráčsku skupinu (10) získal príbeh Sníval sa mi taký sen od Andrei Mindokovej z hráčskej skupiny Snežienky (Základná škola s MŠ, Komenského ulica, Poprad).
 2. Odborná porota hodnotila súťažné príbehy na základe nasledujúcich kritérií: a) cieľ a téma súťaže, b) originalita myslenia a kreativita, c) vedomosti o téme, d) pointa príbehu. Do užšieho výberu posunula päť príbehov, z ktorých hlasovaním zvíťazil príbeh Recyklácia budúcnosti od Samuela Mateja z hráčskej skupiny Mudrlanti (Základná škola, Komenského 23, Bardejov). Autor príbehu získava 10 bodov pre svoju hráčsku skupinu, diplom a vecnú cenu, ktorá mu bude zaslaná poštou.

Štatút súťaže 2014/2015

Protokol o vyhodnotení – záznam z hodnotenia, rozdeľovník bonusových bodov z verejného hlasovania, príbehy v užšom výbere.

Cena poroty – Recyklácia budúcnosti, Samuel Matej

Tlačová správa – 19. 5. 2015, zdroj: SAŽP
Téma
 
 „Mám taký sen“ – svet bez environmentálnych záťaží
 
Harmonogram
 
Vyhlásenie súťaže 27. január 2014
Prihlasovanie sci-fi príbehov na portáli www.enviroza.sk 27. január 2014 – 30. apríl 2014
Verejné hlasovanie 7. máj – 31. máj 2014
Zasadnutie poroty, vyhlásenie výsledkov
a udelenie bodov
jún 2014
 

Vyhodnotenie

Do súťaže bolo v školskom roku 2013/2014 prihlásených 35 sci-fi príbehov od 36 autorov a 15 hráčskych skupín. Hodnotenie sci-fi príbehov sa uskutočnilo v zmysle platného štatútu súťaže na dvoch úrovniach:

 1. Verejné hlasovanie prebiehalo on-line na webovom portáli hry a na sociálnej sieti facebook podľa harmonogramu súťaže. Po jeho ukončení bolo zostavené poradie 10 sci-fi príbehov s najväčším počtom hlasov. Najviac hlasov (627) a zároveň najviac bodov pre svoju hráčsku skupinu (10) získal Vianočný príbeh od Paulíny Čupkovej z hráčskej skupiny Snežienky (Základná škola s MŠ, Komenského ulica, Poprad).
   
 2. Odborná porota hodnotila súťažné príbehy na základe nasledujúcich kritérií: a) cieľ a téma súťaže, b) originalita myslenia a kreativita, c) vedomosti o téme, d) pointa príbehu. Do užšieho výberu posunula 12 príbehov, z ktorých hlasovaním zvíťazil príbeh Projekt TZ (tektonický zlom) od Miriam Gajdošovej z hráčskej skupiny Rtím (Gymnázium J. F. Rimavského, Levoča). Autorka získava 3 body pre svoju hráčsku skupinu, diplom a vecnú cenu, ktorá jej bude zaslaná poštou.

Štatút súťaže 2013/2014

Protokol o vyhodnotení – záznam z hodnotenia, rozdeľovník bonusových bodov z verejného hlasovania, 12 príbehov v užšom výbere.

Tlačová správa – 10. 6. 2014, zdroj: SAŽP

 
„Brownfield - a čo s ním ďalej?“

V tomto ročníku súťaže „Sci-fi“ bude vašou úlohou  uvažovať...

Pomocou úvahy načrtnite váš pohľad na riešenie problému „Čo ďalej s vami vybraným brownfieldom?“ Na úvod si môžete položiť  niekoľko zásadných otázok. Napríklad: Kedy a prečo sa z objektu stal brownfield? Obsahuje nejaké environmentálne záťaže? Čo sa plánuje s daným objektom do budúcnosti robiť? a pod. Očakávame reálne nápady a návrhy, ktoré by ste mohli navrhnúť aj samotnému majiteľovi brownfieldu.  Prosíme vás o dodržiavanie nami uvedeného žánru „Úvaha“!!!

Prosíme vás rešpektujte všetky zákazy vstupu a dodržujte bezpečnosť!