Infoška

Súťaž o najlepšie informačné video, animáciu, hudobný odkaz EnviroBEAT

EnviroART Pulzujúce srdce Zeme

Cieľ

 
EnviroART Pulzujúce srdce Zeme vystihuje prapodstatu Zeme, život na Zemi. Poslaním je vytvoriť výstrahu prostredníctvom informačných videí pre budúce generácie pred vznikom rôznych environmentálnych záťaží v globálnom, ale aj lokálnom meradle, prispieť tak k zvyšovaniu povedomia o rizikách a význame riešenia tohto problému.

Cieľom je vytvoriť odkaz použitím prírodných a odpadových, či umelých materiálov na školskom dvore, alebo v jeho blízkom okolí, poukázať tak na vplyv environmentálnych záťaží na životné prostredie.

EnviroART približuje a dáva možnosť vyskúšať si princípy tvorby významného štýlu moderného umenia Land art-u a WASTE art-u, ktorý je zároveň blízky východiskám hlbinnej ekológie.

Idea

EnviroART Pulzujúce srdce Zeme nie je návrat späť, ani zrušenie všetkých kladných stránok ľudského pokroku - je to hľadanie prapôvodného ľudstva a jeho vzťahu k našemu najsúčasnejšiemu poznaniu a spôsobu života.

Človek od nepamäti hľadal spojitosti svojho vlastného života s okolím, starostlivo ho pozoroval a riadil sa jeho poriadkom. Zásah do tváre krajiny bol najvyšším aktom poznania. Vráťme sa k človečenstvu, chcime spoznať kôru stromov, vodu, vlastné telo, jeden druhého. Učme sa vidieť, počuť, hmatať, cítiť, chutnať. Poďme odtlačiť svoju dlaň do hliny.       


Pravidlá

Do súťaže sa zapojíte zaslaním výstrahy pre budúce generácie pred vznikom záťaží vo forme informačného videa, animácie, či hudobným vyjadrením. Podmienkou zapojenia do súťaže Triózy je vytvoriť dielo na vašom školskom dvore, alebo v jeho blízkosti z prírodného materiálu (LandArt), alebo haraburdy (Waste Art, TrashLand Art).
Je na vás či sa bude jednať o animáciu, krátku reportáž, informačné video, alebo hudobné vyjadrenie EnviroBEAT.

Do súťaže sa môžu zapojiť členovia hráčskych skupín registrovaných na portáli školskej hry www.enviroza.sk.

 • V každom školskom roku je vyhlásené jedno kolo súťaže.
 • Hráčska skupina môže do súťaže prihlásiť maximálne 5 informačných videí, animácií, či hudobné odkazy v jednom kole (v školskom roku). Za každé prihlásenú Infošku sa automaticky získava 1 bod.
 • Hráči môžu prihlasovať svoje informačné videá priebežne počas obdobia stanoveného v harmonograme.
 • Organizátor má právo vylúčiť video zo súťaže, ak nespĺňa pravidlá súťaže, porušuje autorský zákon, narúša etický alebo morálny kódex.
 • Organizátor má právo s uvedením autorstva používať informačné videá prihlásené do súťaže na nekomerčné účely (vzdelávacie a propagačné materiály).
Postup 
 • Video, animáciu, hudbu prihlasuje hráč vo svojom užívateľskom konte – na stránke Informuj, v časti Infoška.
 • Po vyplnení on-line formulára a vložení Infošky hráč klikne na políčko „Autorizovať“. Infoška je zaslaná učiteľovi, ktorý skontroluje súlad s pravidlami súťaže a vypublikuje ho do verejnej časti portálu.
 • Organizátor video vystaví na kanáli Envirózy najneskôr do 3 pracovných dní.

Prostredie a materiál

Zhotovenie výtvoru sa začína výberom vhodného miesta, ďalej zbieraním, hľadaním a zhromažďovaním materiálu pre vopred stanovenú myšlienku. Už pri tejto činnosti je dôležité pohrávať sa s fantáziou, inšpiráciou a predstavivosťou. Dôležitú úlohu zohráva aj genius loci (duch miesta) a zapojenie všetkých zmyslov.

Tvorba by mala byť vopred premyslená tak, aby do okolia zapadla. Cieľom hry nie je prírodné prostredie ničiť a pretvárať. Pre vytvorenie diel je možné použiť iba neživé predmety, v žiadnom prípade nie lámať, píliť vetvičky, či stromy, prípadne zanechať za sebou stopy z tvorby a už vôbec nie odpadky.
K svojmu vyjadreniu si môžete vybrať z dvoch variant moderného umenia:
 • Varianta A) Land art - prírodniny voľne dostupné.
 • Varianta B) Waste art alebo Trashland art, haraburdy – vyseparovaný školský odpad
Varianta A) Land art
Pre dobré vyznenie celej aktivity je nutné nájsť vhodné prostredie v školskom areály - t.j. pokiaľ je to možné priestranné, s dostatkom prírodného materiálu (rôzne prírodniny; kamene, suché stromy, padnuté vetvičky, lístie, hlina...). Dôležité je voliť prostriedky, ktoré po pár dňoch zmiznú. Po vytvorení svoje dielo sfúknite, zmyte vodou, či kolektívne rozoberte. Myšlienku pominuteľnosti môžete pretaviť do vášej reportáže, informačného videa, či príbehu.
Nezabudnite v celom procese vašej tvorby na fotenie, točenie, či zhmotnenie zážitku v podobe slov a hudby (viac na Fotozáťaž, Infoška, Sci-fi).

Na internete nájdete množstvo fotografií, postupov, návodov k tvorbe Land art-u. Inšpirujte sa, ale nezabudnite na svoj vlastný odkaz.
http://www.thisiscolossal.com/2012/04/gravity-defying-land-art-by-cornelia-konrads/


Variantu B) Waste art alebo Trashland art
Ak sa rozhodnete pre variantu s haraburdami, materiálu budete mať určite dostatok. Nezabudnite si odpad v škole vopred starostlivo vytriediť, vyčistiť, bude sa vám s ním lepšie neskôr pracovať. Po svojej tvorbe haraburdy na školskom dvore opäť roztrieďte a odpracte.
Svoje diela výstižne pomenujte. Na mieste o vzniknutých artefaktoch veďte otvorený rozhovor, fotografujte Fotozáťaž, točte Infošku, píšte príbeh Sci-fi, či len jednoducho vnímajte atmosféru, rozjímajte, tvorte.

Na internete nájdete množstvo fotografií, postupov, návodov k Wast art-u, Trashland art-u. Inšpirujte sa, ale nezabudnite na svoj vlastný odkaz.
http://www.boredpanda.com/washed-up-trash-installations-alejandro-duran/

Buďte originálni, inovatívni, pokrokoví!
 
Z vytvorených diel – fotografií si môžete vytvoriť v škole vernisáž. Ak zorganizujete podujatie s výtvormi, nezabudnite nám o nich poslať krátku správu s fotkou, alebo videom.

Technické požiadavky

Obsah
 • Animácie môžu byť vytvorené aj z fotografií, ktoré vznikli pri tvorbe odkazu, podfarbené hudbou, prípadne doplnené výrokmi osobností súvisiacich s témou prírody, životného prostredia a jeho znečisťovania a pod. Nie je dôležitý len jeden výsledok práce s objektom, ale celý zväzok rozličných krokov vytvárajúci celkový umelecký proces. Vaša animácia musí vychádzať z diela - odkazu, ktoré ste vytvorili podľa daných princípov.
 • Krátka reportáž, ktorou chcete poukázať na nebezpečenstvo environmentálnych záťaží si predstavujeme ako súbor záberov, krátkych hovorených informácií, ktorého základom je váš vytvorený odkaz. Ak sa rozhodnete pre reportáž súčasťou musí byť aj vyjadrenie názoru na problém opýtaných respondentov. Respondentov musí byť minimálne päť. Napríklad štyria občania mesta/obce a jedna kompetentná osoba (majiteľ objektu alebo primátor/starosta obce).
 • Informačné video na tému Pulzujúce srdce Zeme po obsahovej stránke musí predstavovať akúsi výstrahu pred vznikom environmentálnych záťaží, pred znečisťovaním životného prostredia v lokálnom aj globálnom meradle a zdôrazňovať nevyhnutnosť ochrany prírody a krajiny. Video si predstavujeme ako súbor záberov, krátkych hovorených informácií.
 • EnviroBEAT dáva príležitosť zapojiť sa aj školským kapelám, ktoré majú chuť dať o sebe vedieť, odprezentovať sa a vyjadriť svoj postoj. EnviroBEAT je hudobný odkaz venovaný budúcim generáciám. Hlavnou myšlienkou vytvorenia výstrahy pred vznikom environmentálnych záťaží je upriamiť pozornosť širokej verejnosti, mesta, obce, či celého Slovenska na riziká vyplývajúce zo záťaží a význame riešenia tohto problému.
Formát - vopred neurčený
Rozmery - minimálne 320 x 240 pixelov
Minutáž - minimálne 1 minúta, platí aj pre reportáže, videá, animácie a hudobné odkazy
 
Hodnotenie
 
Hodnotenie prihlásených videí prebieha nasledovne:
 • Odborná porota – hodnotenie 5-člennou porotou zloženou z odborných pracovníkov SAŽP sa uskutoční po ukončení on-line hlasovania. Porota vyberie jedno video na základe týchto kritérií: a) cieľ a téma súťaže, b) umelecké prevedenie, c) kreativita a originalita, d) technické parametre.
 • Verejné hlasovanie on-line na webovom portáli hry do konca mája 2018. Po jeho ukončení bude zostavené poradie 10 fotografií s najväčším počtom hlasov.
 • Za každé prihlásené (vypublikované) informačné video, animáciu, hudbu získava hráčska skupina automaticky 1 bod. V jednom kole súťaže (školskom roku) môže skupina prihlásiť maximálne 5 videí, zvukových stôp a získať maximálne 5 bodov.
 • Hráčske skupiny, ktorých videá sa vo verejnom hlasovaní umiestnili v prvej desiatke, získavajú body do školskej hry podľa tejto tabuľky:
 • Hráčska skupina, ktorej video vybrala odborná porota, získava Cenu poroty – 10 bodov do školskej hry.
Bodovanie
 
Umiestnenie 1. miesto 2. miesto 3. miesto 4. miesto 5. miesto 6. miesto 7. miesto 8. miesto 9. miesto 10. miesto
Počet bodov 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Štatút súťaže 2017/2018 - PDF

Súťažné kolá

Tešíme sa na Vaše videá, animácie, hudobné odkazy.

Konečný termín pre zaslanie fotografií je 31. mája 2017.

 
Harmonogram
 
Vyhlásenie súťaže 28. október 2014
Prihlasovanie videí na portáli www.enviroza.sk 28. október 2014 – 31. máj 2015
Verejné hlasovanie na kanáli Enviróza 28. október 2014 – 31. máj 2015
Zasadnutie poroty, vyhlásenie výsledkov
a udelenie bodov
jún 2015

Vyhodnotenie

Do súťaže boli v školskom roku 2014/2015 prihlásené 4 informačné videá od 2 hráčskych skupín.

Hodnotenie informačných aktivít sa uskutočnilo v zmysle platného štatútu súťaže na dvoch úrovniach:

1. Verejné hlasovanie prebiehalo on-line na kanáli Enviróza cez YouTube.com súbežne s prihlasovaním videí podľa stanoveného harmonogramu. Po ukončení hlasovania bolo zostavené poradie prihlásených videí podľa celkového počtu hlasov (pozretí). Najviac hlasov (301) a zároveň najviac bodov pre svoju hráčsku skupinu (10) získali dve videá: 1. Deň Zeme od Renaty Vrankovej z hráčskej skupiny Greenpeaces (Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany) a 2. My a Zem od Petry Petrušovej a Niny Hlávkovej z hráčskej skupiny Mudrlanti (Základná škola, Komenského 23, Bardejov).

2. Odborná porota zložená z piatich pracovníkov SAŽP zasadala po ukončení prihlasovania videí dňa 2. júna 2015 v priestoroch Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici. Na základe hlasovania poroty najviac hlasov (5) získalo video s názvom My a Zem od autoriek Petry Petrušovej a Niny Hlávkovej z hráčskej skupiny Mudrlanti (Základná škola, Komenského 23, Bardejov). Autorky víťazného videa získavajú Cenu poroty – 10 bodov pre svoju hráčsku skupinu, diplom a vecnú cenu, ktorá im bude zaslaná poštou.

Štatút súťaže 2014/2015

Protokol o vyhodnotení – záznam z hodnotenia, rozdeľovník bonusových bodov z verejného hlasovania.

Tlačová správa – 2. 6. 2015, zdroj: SAŽP
 
Harmonogram
 
Vyhlásenie súťaže 10. október 2013
Prihlasovanie informačných aktivít na portáli www.enviroza.sk 10. október 2013 – 31. máj 2014
Zasadnutie poroty, vyhlásenie výsledkov
a udelenie bodov
jún 2014
 
Vyhodnotenie

Do súťaže bolo v školskom roku 2013/2014 prihlásených 5 informačných aktivít od 3 hráčskych skupín.

Hodnotenie informačných aktivít sa uskutočnilo v zmysle platného štatútu súťaže. Po ukončení verejného hlasovania zasadala 5-členná odborná porota, ktorá sa rozhodla oceniť aktivitu s názvom Motivačné video z dielne hráčskej skupiny Ochrancovia prírody.

Autori víťaznej aktivity Rastislav Stacho, Bronislava Kováčová a Dominik Lukáč  získavajú 3 body pre svoju hráčsku skupinu, diplom a vecnú cenu, ktorá im bude zaslaná poštou.


Štatút súťaže 2013/2014

Protokol o vyhodnotení
"Brownfields vo vašom okolí"

Cieľom tohtoročného zadania úlohy bude natočiť krátku reportáž o vašom vybranom "brownfielde".

Vašu reportáž si predstavujeme ako súbor záberov, krátkych hovorených informácií v pozícií reportér. Súčasťou musí byť aj vyjadrenie názoru na problém opýtaných respondentov. Respondentov musí byť minimálne päť. Napríklad štyria občania mesta/obce a jedna kompetentná osoba (majiteľ objektu alebo primátor/starosta obce).  Video po obsahovej stránke musí obsahovať základné informácie o objekte. Kedy bol objekt vybudovaný? Za akým účelom bol vybudovaný? Ako dlho sa využíval? Slúžil na jeden účel alebo počas jeho existencie sa využíval na viacero aktivít? Kedy a prečo sa z objektu stal brownfield? Ako dlho je objekt brownfieldom? Obsahuje nejaké environmentálne záťaže? Čo sa plánuje s daným objektom do budúcnosti robiť? Prosíme Vás o dodržiavanie nami uvedeného žánru „Reportáž“!!!

Prosíme vás rešpektujte všetky zákazy vstupu a dodržujte bezpečnosť!
Téma

EnviroART Pulzujúce srdce Zeme


Cieľom tohtoročného zadania Infošky je natočiť krátku reportáž, informačné video, animáciu či hudobne vyjadriť odkaz pre ľudstvo ako výstrahu pred vznikom rôznych environmentálnych záťaží, pred znečisťovaním životného prostredia a zdôrazniť nevyhnutnosť ochrany prírody a krajiny.
Dielo vytvoríte s použitím prírodných (Land art-u) alebo odpadových (Waste art-u), umelých materiálov na školskom dvore, alebo v jeho blízkosti. Tým, že diela a dielka sú pominuteľné, ich existencia môže často pretrvávať iba okamih, pár minút či sekúnd, preto pred ich vytvorením je dôležité si premyslieť akou formou sa rozhodnote svoje diela zväčniť.

Prírodné prostredie počas Vašej tvorby má zostať nepoškodené, nepretvorené, či inak znečistené. Pre vytvorenie diel je možné použiť iba neživé predmety, v žiadnom prípade nie lámať, píliť vetvičky, či stromy, prípadne zanechať za sebou stopy z tvorby a už vôbec nie odpadky.
 • Vašu tvorbu nám následne aj s jej výstižným názvom pošlite formou prihlasovacieho formulára.


  Dôležitím aspektom tvorby je originalita, inovácia, pokrok.

  Pomôcky:

  Čo je to Land art.  Inšpirácie z webu.

  Harmonogram

  Vyhlásenie súťaže 2. október 2017
  Prihlasovanie fotografií na portáli www.enviroza.sk 2. október 2017 – 31. máj 2018
  Zasadnutie poroty, vyhlásenie výsledkov
  a udelenie bodov
  jún 2018
   
  Štatút súťaže 2017/2018