Nad tehelňou

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Levoča, obec Levoča
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Rtím

Identifikácia záťaže

Rtím

nelegálna skládka komunálneho odpadu v blízkosti obydlí Rómskych občanov.