Fotozáťaž

Téma súťaže: Zaťažené na záťaž ( Propozície v pdf )
Viete čo sú to environmentálne záťaže? Sú všade okolo nás, ale možno o nich ani neviete.
Ako vnímate záťaž vy?  Čo je to podľa vás záťaž?  Čo zaťažuje vás, naše zdravie, prírodu, zvieratá a rastliny?
Pozrite sa cez hľadáčik svojho fotoaparátu, zaostrite ho na záťaže vo svojom okolí a zachyťte svoje ponímanie tohto problému.

Environmentálna záťaž (EZ) je v zmysle geologického zákona zadefinovaná ako znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody. Ide o široké spektrum území kontaminovaných priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou, ale aj  nesprávnym nakladaním s odpadom.
 
 
Harmonogram
Vyhlásenie súťaže 30. september 2020
Zasielanie fotografií na mail info@enviroza.sk a ich uverejňovanie v albume fotografií na portáli www.enviroza.sk 30. september – 31. december 2020
Verejné hlasovanie 4. január 2021 – 15. január 2021
Zasadnutie poroty, vyhlásenie výsledkov

 
 do 31. januára 2021
 
 
Pravidlá
  • Každý môže do súťaže prihlásiť v jednom kole maximálne 5 aktuálnych fotografií (nie staršie ako 2 mesiace pred vyhlásením súťaže)  na vyhlásenú tému.
  • Fotografie môžu aj nemusia na seba tematicky nadväzovať a tvoriť sériu.
  • Jednotlivé fotografie (nie koláže) je možné posielať priebežne počas obdobia stanoveného v harmonograme na mailovú adresu: info@enviroza.sk. Je potrebné uviesť meno autora a názov fotografie.
  • Snímky budú vyhlasovateľom súťaže uverejnené v albume fotografií Fotozáťaž na stránke www.enviroza.sk.
  • Po uzávierke prihlasovania fotografií je spustené verejné hlasovanie (online hlasovanie na webovom portáli hry).
  • Organizátor má právo vylúčiť fotografiu zo súťaže, ak nespĺňa pravidlá súťaže, porušuje autorský zákon alebo etický kódex.
  • Organizátor má právo s uvedením autorov používať fotografie prihlásené do súťaže na nekomerčné účely (vzdelávacie a propagačné materiály).
 
 
Technické požiadavky
Do súťaže môžu byť prihlásené fotografie vo formátoch .jpg, .bmp, .tiff .tif a   maximálnej veľkosti 3 MB.
 
Hodnotenie
Hodnotenie prihlásených fotografií bude prebiehať na dvoch úrovniach:
  1. Verejné hlasovanie – prebieha online na webovom portáli hry podľa stanoveného harmonogramu. Po jeho ukončení bude známa fotografia s najväčším počtom hlasov. 
  2. Odborná porota – hodnotenie porotou zloženou z odborných pracovníkov SAŽP sa uskutoční po ukončení online hlasovania. Porota vyberie jednu fotografiu na základe týchto kritérií: a) cieľ a téma súťaže, b) umelecké stvárnenie. Porota môže vybrať aj fotografie, z ktorých sa zostaví putovná výstava.
 
Odmeny
1. Fotografia ocenená vo verejnom hlasovaní – autor fotografie získa vecnú cenu a jeho trieda získa celodennú exkurziu plne hradenú SAŽP.
2. Fotografia ocenená odbornou porotou – autor fotografie získa vecnú cenu a jeho trieda získa celodennú exkurziu plne hradenú SAŽP.