Hľadaj

Ak nenájdeš odpoveď na svoju otázku, napíš na info@enviroza.sk.
Po prihlásení sa na portáli, vo svojom užívateľskom konte, klikni na tlačidlo „Hľadaj“. Zobrazí sa tabuľka so zoznamom environmentálnych záťaží, zaradených do hry v tvojom kraji. Záťaže si môžeš ďalej filtrovať/triediť a vyberať podľa: lokalizácie, druhu, typu alebo bodovej hodnoty.
 
Hľadané environmentálne záťaže nájdeš aj na úvodnej stránke portálu – mapa na pozadí alebo položka hlavného menu „Hraj“.
S pomocou mapy alebo GPS navigácie.
 
Vo svojom užívateľskom konte klikni na tlačidlo „Hľadaj“. V tabuľke si pri vybranej environmentálnej záťaži otvor „podklady PDF“ a potom:
  • vytlač mapu s vyznačenou environmentálnou záťažou alebo
  • zadaj súradnice záťaže do prístroja GPS, smartfónu alebo iného zariadenia so zabudovaným systémom GPS.
Mapa
Mapa je priemet plošného a priestorového (3D) zobrazenia krajiny do obrazového (2D) zobrazenia. Každá mapa obsahuje vysvetlivky – legendu, mierku, smerovú ružicu (zvyčajne k severu) a určité dohodnuté znaky a znázornenia. V legende je vysvetlené, čo jednotlivé mapové značky znamenajú. Existujú rôzne druhy a typy máp, pre orientáciu v teréne postačí klasická turistická mapa (v mierke 1:50 000 alebo 1:25 000). Satelitné alebo ortofoto mapy zobrazujú reálnu fotografiu krajiny zo satelitu. Medzi najznámejšie patrí aplikácia GoogleTM Earth©.
 
Mierka mapy znamená, o koľko je skutočná vzdialenosť zmenšená do formátu mapy. Napr. mierka 1:25 000 znamená, že 1 centimeter na mape sa rovná 250 metrom (4 centimetre sa rovnajú 1 kilometru). Zakreslená krajina je na mape zmenšená 25-tisíc krát. Po stranách mapy sa nachádzajú hodnoty geografickej súradnicovej siete (systém WGS 84) zemepisnej dĺžky a šírky v tvare: hodina (°) minúta (") a sekunda ('). V turistických mapách sú zakreslené dopravné komunikácie (diaľnice, cesty, železnice, chodníky), obce (budovy, hrady, ruiny, kostoly, komíny), rieky (potoky, mokrade, pramene, vodné nádrže), lúky, lesy, polia ale aj hranice chránených území, turistické chodníky  a iné podrobnosti.
 
Pozor! Terén, v ktorom sa pohybujeme, väčšinou nie je rovný a krajina je zvlnená (doliny, kopce, skalné steny a pod.). Túto charakteristiku v mape znázorňujú vrstevnice – krivky spájajúce body s rovnakou nadmorskou výškou. Čím sú hustejšie, tým je terén strmší, čím sú redšie tým je naopak rovnejší. Môžeme s ich pomocou vypočítať aj približnú nadmorskú výšku miesta, na ktorom sa práve nachádzame. Počas pohybu v teréne je tiež dobré poznať orientáciu voči svetovým stranám a smer trasy. Správne nasmerovanie mapy umožní vrecková buzola alebo kompas. Náročnosti terénu je potrebné prispôsobiť turistické vybavenie a naplánovať dostatočný čas.
 
GPS (Global Positioning System)
 
Globálny systém určovania polohy pracuje na princípe satelitov na obežnej dráhe Zeme, 20 km nad zemským povrchom (28 satelitov spravuje armáda Spojených štátov amerických). Prístroj s GPS sa musí spojiť minimálne s tromi alebo štyrmi satelitmi. Ich vzájomnou komunikáciou dokáže systém zistiť tvoju polohu a nadmorskú výšku.
 
Do prístroja GPS alebo iného zariadenia so zabudovaným systémom GPS sa zadávajú súradnice. Sú to dve hodnoty, ktoré predstavujú číselný kód geografickej polohy: 1. zemepisná šírka (N) a 2. zemepisná dĺžka (E). Po zadaní súradníc stačí zapnúť „smerovanie do zvoleného cieľa“ alebo „navigáciu“. Aplikácia následne ukazuje smer cesty, počíta približný čas a vzdialenosť do cieľa.
 
Pozor! GPS aplikácia určená pre navigáciu v teréne (nie cestná navigácia) pracuje so vzdušnou vzdialenosťou, preto vypočítaný čas a vzdialenosť nezodpovedajú reálnym hodnotám priamo v teréne. Dôležité je tiež vedieť, že presnosť lokalizácie sa pohybuje v rozmedzí od 5 do 15 metrov. Niekedy systém nepracuje presne (napr. v hustom lesnom prostredí, v úzkych a hlbokých dolinách, pod skalnými prevismi a pod.) Preto je dôležité, aby bol prístroj nasmerovaný na oblohu (nezáleží na tom, či je jasno, zamračené, hmla alebo prší).
 
Každý prístroj alebo aplikácia má svoje nastavenia, ktoré sú individuálne a treba ich poznať a nastaviť pre konkrétny typ prístroja. Najlepšie je sa oboznámiť s nimi ešte pred samotným začiatkom hry.
V tejto hre sa hľadajú iba štyri druhy environmentálnych záťaží. V teréne sa však značne líšia svojím vzhľadom a veľkosťou, a to aj v rámci jedného druhu! Aktuálny vzhľad záťaže závisí od viacerých faktorov:
  1. Druh činnosti – aká činnosť spôsobila environmentálnu záťaž (vytváranie skládok odpadu, prevádzkovanie čerpacích staníc pohonných hmôt (PHM), skladovanie PHM,  prevádzkovanie hnojísk, ťažba nerastných surovín, rôzna priemyselná výroba – strojárska, chemická, elektrotechnická, energetika a ďalšie.). S druhom činnosti úzko súvisí aj typ kontaminantu, ktorý následne znečisťuje životné prostredie.
  2. Aktuálny stav environmentálnej záťaže – či ide o pravdepodobnú environmentálnu záťaž, potvrdenú environmentálnu záťaž bez realizovaných opatrení alebo sanovanú/rekultivovanú lokalitu, na ktorej už boli alebo sú realizované opatrenia zabraňujúce šíreniu znečistenia do okolitého prostredia. V tomto prípade je dôležité, aké opatrenia a metódy (sanácie a rekultivácie) sa na lokalite realizovali (vybudovaný drenážny systém – najmä obvodová drenáž, izolácia, monitorovací systém, podzemná tesniaca stena, hydraulická ochrana a ďalšie) a či sú tieto opatrenia prebiehajúce alebo už ukončené.
  3. Prírodné podmienky – môžu ovplyvňovať jednak celkový vzhľad lokality, ale môžu mať vplyv aj na šírenie znečistenia z environmentálnej záťaže do jej okolia. Z geomorfologického hľadiska je dôležitá poloha lokality – či sa EZ nachádza na elevácii – na kopci, v depresii – v doline, v jame alebo na rovine. Poloha lokality často súvisí aj s tvarom a prejavmi samotnej lokality. Ďalšími prírodnými podmienkami sú hydrologické pomery – či sa EZ nachádza na brehu, prípadne takmer v koryte toku. Významné sú tiež geologické a hydrogeologické pomery – priepustnosť horninového prostredia (hydrogeologický kolektor a izolátor), prítomnosť podzemnej vody, hĺbka hladiny podzemnej vody.
Pozri sa, ako môže v teréne vyzerať: skládka odpadu, hnojisko, čerpacia stanica PHM, priemysel a ťažba nerastných surovín.
Áno. Hľadať môžeš aj záťaže, ktoré sa v zozname nenachádzajú a ktoré spĺňajú tieto kritériá: skládka odpadu, hnojisko, čerpacia stanica PHM, priemysel a ťažba nerastných surovín.
 
Hráčska skupina, ktorá takúto záťaž našla a určila ako prvá, sa stáva jej anotátorom a získava body. Záťaž je následne označená ikonkou „školská“, je zaradená do zoznamu a stáva sa súčasťou hry.
 
Vytlač si jej ID formulár. Formulár má iba 5 častí a jeho súčasťou sú vysvetlivky, ktoré ti pomôžu pri určovaní záťaže.
 
Nájdeš ho vo svojom užívateľskom konte, kliknutím na tlačidlo „Hľadaj“. V tabuľke si pri vybranej environmentálnej záťaži otvor „podklady PDF“ a vytlač si ID formulár  aj s vysvetlivkami.