Hra

Ak nenájdeš odpoveď na svoju otázku, napíš na info@enviroza.sk.
Enviróza je školský program vo formáte outdoorovej hry, vyvinutej za účelom získavania a šírenia informácií o environmentálnych záťažiach na Slovensku. Hráči počas hry hľadajúurčujú environmentálne záťaže, publikujú svoje údaje on-line a zbierajú body, teda skórujú.
Nainfikovať vírusom Envirózy a hráčmi v školskej hre sa môžu stať žiaci, študenti a učitelia:
 • II. stupňa základných škôl
 • stredných škôl
Hráči z jednej školy tvoria hráčsku skupinu, ktorú registruje a vedie učiteľ. Hráčska skupina nemá stanovený limit pre počet hráčov. Skupinu môžu tvoriť žiaci alebo študenti rôzneho veku. Každá škola môže mať v hre iba jednu hráčsku skupinu.
 
Registráciu školy do školskej hry Enviróza a založenie hráčskej skupiny robí výhradne učiteľ (prípadne vedúci krúžku) pôsobiaci na danej škole!
 
Chceš sa stať hráčom? Pošli link svojmu učiteľovi a spolužiakom.
Hra má iba tri základné kroky:
 1. Hľadaj – vyber si environmentálnu záťaž zo zoznamu a lokalizuj ju s pomocou mapy, GPS alebo smartfónu;
 2. Určuj – zaznamenaj údaje o environmentálnej záťaži do identifikačného (ID) formulára priamo v teréne;
 3. Skóruj – publikuj svoje údaje o environmentálnej záťaži on-line a zbieraj za ne body.
Zoznam obsahuje 532 záťaží vybratých pre účely hry z Informačného systému environmentálnych záťaží (IS EZ). Výber zohľadňoval predovšetkým bezpečnostné kritériá, aktuálnosť informácií a edukačný charakter lokality.

Celkove zoznam obsahuje 187 záťaží zaradených v Registri A (pravdepodobné), 22 v Registri B (potvrdené), 233 v Registri C (sanované, rekultivované), 59 súčasne v Registri A aj C a 31 záťaží súčasne v Registri B aj C.

Zoznam navyše obsahuje aj lokality, ktoré boli do hry pridané samotnými hráčmi a sú označené ikonkou „školská“. 
Počas hry natrafíš na tieto druhy typy environmentálnych záťaží (EZ), ktoré sa zobrazujú (v zozname, na mape) formou ikoniek:
Druhy
 1. Skládka odpadu
 2. Hnojisko
 3. Čerpacia stanica PHM
 4. Priemysel a ťažba nerastných surovín
Typy
 1. Tradičná
 2. Záhadná
 3. Otázková
 4. Setová
 5. Školská
Nič viac ako chuť súťažiť a spoznávať krajinu na potulkách za environmentálnymi záťažami a zážitkami.

Každá environmentálna záťaž v zozname má priradené súradnice, ktoré ťa k nej dovedú. Na navigáciu môžeš použiť prístroj GPS, smartfón alebo iné zariadenia so zabudovaným systémom GPS.

Nedaj sa odradiť, ak tieto technické prostriedky nemáš. Postačí ti aj mapa s vyznačenou EZ, ktorú si vytlačíš z "podkladov PDF" priamo zo stránky.
 1. Hráči z jednej školy tvoria hráčsku skupinu, ktorú registruje a vedie učiteľ. Hráčska skupina nemá stanovený limit pre počet hráčov. Skupinu môžu tvoriť žiaci alebo študenti rôzneho veku. Každá škola môže mať v hre iba jednu hráčsku skupinu.
 2. Hráčska skupina môže hľadať a určovať ktorúkoľvek environmentálnu záťaž v zozname. Body získa aj v prípade, že záťaž už bola určená inými skupinami hráčov.
 3. Hráčska skupina môže hľadať aj nové environmentálne záťaže, tzv. školské, ktoré sa v zozname nenachádzajú a ktoré spĺňajú stanovené kritériá.
 4. Publikovanie informácií jednotlivými členmi hráčskej skupiny do verejnej časti portálu podlieha autorizácii (odsúhlaseniu) učiteľom.  
 5. Organizátor má právo strhnúť hráčskej skupine body za zavádzajúce, nepresné alebo nedostatočne vyplnené ID formuláre záťaží.
 6. Organizátor má právo vyradiť školskú záťaž z hry a strhnúť hráčskej skupine body v prípade, že nespĺňa stanovené kritériá.
 7. Porušenie autorského zákona alebo etického kódexu hráčskou skupinou bude viesť k vylúčeniu skupiny z hry.
Čítaj viac v podmienkach registrácie.
Jedno kolo hry sa začína v septembri a končí v júni daného školského roka. Ďalšie sa začína automaticky v septembri nasledujúceho školského roka. Hrá sa nepretržite až do oficiálneho ukončenia hry organizátorom – Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP).
 
Všetkým členom aktívnych hráčskych skupín (ktoré vypublikovali aspoň jeden ID formulár záťaže ) bude udelené poďakovanie za spoluprácu pri riešení problematiky environmentálnych záťaží.
Úspešné hráčske skupiny budú ocenené a medializované prostredníctvom webovej a facebookových stránok SAŽP, a prostredníctvom Ewoboxu.
 

Znečistené životné prostredie je pre nás naozajstnou hrozbou. Je ako časovaná bomba, ktorá môže každú chvíľu vybuchnúť a ktorá dokonca na niektorých miestach už aj vybuchuje. Kontaminanty sa z pôdy a podzemnej vody dostávajú do potravín, pitnej vody, ovzdušia a vracajú sa nám ako bumerang. Aj na Slovensku sa nachádzajú oblasti, kde sa to negatívne prejavuje na zdravotnom stave obyvateľov.
 
Dôležité kroky pri riešení problému environmentálnych záťaží sú:
 1. získať o týchto lokalitách komplexné a kvalitné informácie,
 2. spracovať a využiť získané informácie, aby sa mohli prijať potrebné opatrenia,
 3. šíriť informácie o možných rizikách a dopadoch environmentálnych záťaží, aby sa predchádzalo ďalšiemu znečisťovaniu životného prostredia.
 
Svojou aktívnou účasťou v školskej hre Enviróza sa súčasne zapájaš do riešenia problematiky environmentálnych záťaží na Slovensku, a to týmto spôsobom:
 • Informácie, ktoré získaš počas hľadania a určovania environmentálnych záťaží, sú ďalej spracovávané a využívané pracovníkmi Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) a štátnej správy.
 • Identifikačné (ID) formuláre sú prepojené (prelinkované) s konkrétnymi environmentálnymi záťažami v Informačnom systéme EZ a sú tak sprístupnené odbornej i laickej verejnosti.
 • Môžeš upozorniť na nové environmentálne záťaže, ktoré sa zatiaľ v Informačnom systéme EZ nenachádzajú a stať sa ich anotátorom. Prispeješ tak k identifikácií environmentálnych záťaží na Slovensku.
 • V rámci sprievodných súťaží pomôžeš šíriť informácie a zvyšovať povedomie verejnosti o problematike EZ. Týmto preventívnym spôsobom prispeješ nielen k ochrane životného prostredia ale možno aj svojho vlastného zdravia.
 
Svojou hrou zároveň napomáhaš postupom v zmysle platnej legislatívy a strategických dokumentov, ktoré smerujú k odstraňovaniu, resp. sanácii environmentálnych záťaží, čiže k postupnej eliminácií ich negatívnych vplyvov:
Environmentálna záťaž (nazýva sa aj potvrdená environmentálna záťaž)
je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody.
 
Pravdepodobná environmentálna záťaž
je stav územia, kde sa dôvodne predpokladá prítomnosť environmentálnej záťaže.
 
 
Sanovaná/rekultivovaná lokalita
je lokalita (environmentálna záťaž), na ktorej sa realizovala sanácia alebo rekultivácia. To znamená, že sa na nej realizoval súbor prác na zlepšenie stavu životného prostredia a na začlenenie do okolitej krajiny. V kontexte environmentálnych záťaží to môže byť: eliminácia zdroja znečistenia (jeho odstránenie alebo izolovanie), odstránenie alebo dekontaminácia znečistenej pôdy, horninového prostredia, podzemnej vody pod úroveň stanovených kritérií.
 
Sanácia environmentálnej záťaže
sú práce vykonávané v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde, ktorých cieľom je odstrániť, znížiť alebo obmedziť kontamináciu na úroveň akceptovateľného rizika, s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia. Sanačné metódy sú podrobne opísané v Atlase sanačných metód environmentálnych záťaží.
 
Sanácia znečistenia
je súbor prác (sanačných metód), ktorých cieľom je sanovať (odstrániť, znížiť alebo obmedziť) znečistenie životného prostredia. Sanácia znečistenia životného prostredia sa v praxi realizuje širokým spektrom metód a postupov. Sanačné metódy môžeme rozdeliť podľa druhu znečisteného média (horninové prostredie a pevné materiály, voda, pôdny vzduch a plyny), miesta aplikácie sanačných metód vo vzťahu k znečistenej lokalite (in situ – priamo na mieste znečistenia, ex situ – mimo miesta znečistenia) a mechanizmu sanácie znečistenia (biologické a fyzikálno-chemické metódy, resp. prirodzená atenuácia – sanácia bez aktívneho zákroku človeka).
 
Rekultivácia
je súbor prác (rekultivačných metód, niekedy opisovaná ako podskupina sanačných metód), ktoré sa využívajú najmä v prípade skládok odpadu. Ich cieľom je zabrániť šíreniu znečistenia, ale tiež začleniť lokalitu do okolitého prostredia z estetického hľadiska. Uplatňujú sa najmä pasívne opatrenia – zahrnutie skládky zeminou, prekrytie skládky nepriepustným pokryvom a vegetačnou vrstvou, vybudovanie obvodovej drenáže, plynovej drenáže, tesniacej steny a ďalšie. Mohli by sme teda povedať, že rekultivácia je určitým špecifickým, pasívnym druhom sanácie.
 
Kontaminant
je látka, ktorá je výsledkom antropogénnej (ľudskej) činnosti, prítomná v životnom prostredí vo vyšších koncentráciách ako prírodných, pričom má škodlivý účinok na prírodné prostredie alebo niektorú z jeho zložiek. Výsledkom prítomnosti kontaminantu je kontaminácia čiže znečistenie prírodného prostredia daného územia (horninového prostredia, podzemnej vody, pôdy). Kontaminant je látka, ktorá spôsobuje znečistenie územia, v ktorom sa vyskytuje. Je príčinou vzniku environmentálnej záťaže. Niektoré kontaminanty môžu predstavovať závažné riziko pre ľudské zdravie. Môžu mať toxické, karcinogénne či mutagénne účinky.
 
Vo všeobecnosti medzi kontaminanty najčastejšie spôsobujúce environmentálnu záťaž na území SR patria: amoniak (NH4+), nepolárne extrahovateľné látky (NEL), benzén, polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU), chlórované uhľovodíky (najmä tetrachlóretén, trichlóretén), polychlórované bifenyly (PCB), pesticídy, herbicídy, arzén (As), ortuť (Hg). Na mnohých lokalitách boli zaevidované viaceré kontaminanty súčasne.
 
Informačný systém environmentálnych záťaží (IS EZ)
zabezpečuje zhromažďovanie údajov a poskytovanie informácií o environmentálnych záťažiach a  je súčasťou informačného systému verejnej správy. Informačný systém zriaďuje, prevádzkuje a údaje z neho, s výnimkou údajov o pravdepodobných environmentálnych záťažiach, sprístupňuje Ministerstvo životného prostredia SR podľa osobitného predpisu.
 
Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2016 2021)
je strategický plánovací dokument pre systematické odstraňovanie environmentálnych záťaží na Slovensku, ktorý určuje rámcové úlohy na postupné znižovanie negatívnych vplyvov EZ na zdravie človeka a životné prostredie. Stanovuje priority a ciele v riešení tejto problematiky, ktoré majú byť napĺňané prostredníctvom konkrétnych aktivít rozdelených do krátkodobých, strednodobých a dlhodobých horizontov.