Skóruj

Ak nenájdeš odpoveď na svoju otázku, napíš na info@enviroza.sk.
Počet bodov, ktoré môžeš získať za jednotlivé záťaže, nájdeš v tabuľke vo svojom užívateľskom konte, kliknutím na tlačidlo „Hľadaj“ alebo „Určuj“. Jedinou výnimkou je kategória „záhadná“, ktorej bodová hodnota sa v tabuľke nezobrazuje. Bodová hodnota každej záťaže je stanovená na základe jednotného systému bodovania.
 
Bodovú hodnotu jednotlivých záťaží zistíš aj na úvodnej stránke portálu – mapa na pozadí alebo položka hlavného menu „Hraj“.
Vo svojom užívateľskom konte klikni na tlačidlo „Určuj“, v tabuľke vyhľadaj environmentálnu záťaž a vyplň jej ID formulár. Potom klikni na tlačidlo „Autorizovať“. Formulár je následne odoslaný učiteľovi, ktorý správnosť údajov potvrdí publikovaním formulára vo verejnej časti portálu.
 
V prípade novej environmentálnej záťaže rovnako klikni na tlačidlo „Určuj“. Vo filtračnom formulári vyber lokalizáciu novej záťaže – kraj, okres, obec. Potom klikni na tlačidlo „Pridaj novú záťaž“, vyplň jej ID formulár a klikni na tlačidlo „Autorizovať“.  
 
ID formulár záťaže je následne zaslaný učiteľovi, ktorý skontroluje správnosť údajov a vypublikuje ich do verejnej časti portálu. Zoznam environmentálnych záťaží čakajúcich na publikáciu učiteľom nájdeš vo svojom užívateľskom konte kliknutím na tlačidlo „Skóruj“.
 
Automaticky s publikovaním ID formulára environmentálnej záťaže vo verejnej časti sú na konto tvojej hráčskej skupiny pripísané príslušné body.
 
Skóre svojej hráčskej skupiny si môžeš pozrieť na úvodnej stránke svojho užívateľského konta „Prehľad skupiny“. Celkové poradie skupiny v hre môžeš sledovať na úvodnej stránke portálu v časti „Rebríček zapojených škôl“.
Body sa udeľujú za publikovanie údajov o environmentálnej záťaži prostredníctvom jej ID formulára. Kontrola publikovaných údajov je preto zabezpečená na viacerých úrovniach:
 • autorizácia učiteľom – publikovaním ID formulára učiteľ potvrdzuje správnosť údajov;
 • kontrola odborníkom – špecialista na problematiku environmentálnych záťaží zo SAŽP pravidelne kontroluje údaje zverejnené školami. Súčasne vyhodnocuje zaradenie „školských“ environmentálnych záťaží do Informačného systému environmentálnych záťaží (IS EZ);
 • zverejnenie v IS EZ – publikované ID formuláre sú prepojené (prelinkované)  s konkrétnymi environmentálnymi záťažami v IS EZ a môžu tak byť kontrolované odbornou i laickou verejnosťou.
Porušenie autorského zákona hráčskou skupinou (t. j. kopírovanie cudzích textov alebo fotografií) bude viesť k vylúčeniu hráčskej skupiny z hry! Zamedziť tomu majú aj tieto opatrenia:
 • údaje – počas hry sú z ID formulára záťaže zverejnené len určité časti (Vyjadrenie skupiny a Fotodokumentácia), celý obsah formulára bude sprístupnený po ukončení daného kola hry;
 • fotografie – publikované fotografie sú ošetrené vodotlačou.
Bodová hodnota každej environmentálnej záťaže zaradenej do hry je stanovená na základe týchto kritérií:
 1. priorita – podľa rizikovosti z hľadiska šírenia znečistenia (nízka, stredná, vysoká);
 2. register – podľa evidencie v registri environmentálnych záťaží v rámci Informačného systému EZ (pravdepodobná, potvrdená, sanovaná alebo rekultivovaná);
 3. druh – podľa druhu činnosti (skládka odpadu, hnojisko, čerpacia stanica PHM, priemysel a ťažba nerastných surovín);
 4. aktualizácia – podľa dátumu aktualizácie údajov v Informačnom systéme EZ (pred rokom 2008, z rokov 2008 - 2010, po roku 2010);
 5. okres – bodové zvýhodnenie okresov s menším počtom hľadaných záťaží .
 
Výnimka v bodovaní sa týka niektorých typov environmentálnych záťaží:
 • záhadná – bodová hodnota je stanovená na základe jednotných kritérií, ale nie je hráčom sprístupnená; 
 • setová – bodová hodnota každej záťaže zo setu je stanovená na základe jednotných kritérií. Za nájdenie a určenie akýchkoľvek troch "setových" záťaží získajú hráči aj 3 bonusové body;
 • školská – za nájdenie a určenie získajú všetci hráči, vrátane anotátora, 3 body. V prípade zaradenia školskej záťaže do IS EZ získa jej anotátor aj plnú bodovú hodnotu stanovenú na základe jednotných kritérií. V prípade, že záťaž sa už v IS EZ nachádza, jej bodová hodnota bude posúdená individuálne.
 
Hráčska skupina zároveň získa 3 bonusové body za každé tri rôzne druhy environmentálnych záťaží, ktoré našla a určila.

V zmysle pravidiel hry si organizátor vyhradzuje právo:
 • strhnúť hráčskej skupine body za zavádzajúce, nepresné alebo nedostatočne vyplnené ID formuláre záťaží;
 • vyradiť školskú záťaž z hry a strhnúť hráčskej skupine body v prípade, že nespĺňa stanovené kritériá.